Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku
z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowo - Budowlana „Imielin” informuje, że:

 • w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe: Członków Spółdzielni, Mieszkańców zasobów mieszkaniowych nie będących członkami, Najemców, Dzierżawców, Pracowników i Kandydatów do pracy, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników, oraz innych osób, których dane mogły zostać utrwalone przez system monitoringu wizyjnego.
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne;
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia na osobę, której dane dotyczą;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO i  jak wnieść żądanie o realizację prawa możesz przeczytać w plikach poniżej;
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • sms na podany numer telefonu;
 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • lub umieszczając informację na stronie www.smbimielin.pl w zakładce aktualności.

 

Obowiązek informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” względem dostępny jest dla:

 • Członka Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem, a korzystającej z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin”
 • Najemców, dzierżawców (lokali komercyjnych, nieruchomości gruntowych) ich pracowników
 • Naszych Dostawców / Wykonawców i ich pracowników
 • Podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych
 • Naszych pracowników i byłych pracowników 
 • Kandydatów do pracy 
 • Nadawców korespondencji elektronicznej.
 • Osób, których wizerunek lub inne dane osobowe zostały utrwalone przez system monitoringu wizyjnego.

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego są art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.