Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Imielin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5

zatrudni GOSPODARZA BUDYNKU

 

Zakres podstawowych zadań i odpowiedzialności:

Do zakresu podstawowych zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na stanowisku gospodarza budynku w szczególności należy: 

 • Utrzymanie należytej czystości i porządku klatek schodowych z ich wyposażeniem, kabin dźwigowych, komór zsypowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania.
 • Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości, tj. chodników, ciągów pieszo-jezdnych, przejść i prześwitów, dojść do budynków, placów zabaw, altanek śmietnikowych i trawników.
 • Oczyszczanie ze śniegu i lodu powierzchni utwardzonych. Usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem.
 • Zgłaszanie administracji napraw elementów wyposażenia terenu (urządzenia zabawowe itp.)
 • Bezzwłoczne zawiadamianie administratora lub właściwych komunalnych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych.
 • Dbałość o należyty stan sprzętu p.poż. oraz narzędzi przeznaczonych do utrzymywania czystości i porządku. Zawiadamianie administratora o konieczności naprawy.
 • Zawiadamianie administratora o rażących lub uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców „Regulaminu używania lokali i porządku domowego”
 • Wymiana żarówek w przydzielonym do obsługi budynku.
 • Stała kontrola zabezpieczenia wejść, zamków itp. do urządzeń technicznych oraz wejścia na dach budynku.
 • Wywieszanie flag z okazji świąt i uroczystości państwowych.
 • Usuwanie plakatów, ogłoszeń, afiszy i rysunków  umieszczonych bez zgody administratora na budynkach, pomieszczeniach lub urządzeniach przeznaczonych do ogólnego użytku.
 • Dbałość o estetyczny wygląd tablicy ogłoszeń.
 • Pielęgnacja zieleni, trawników, kwietników oraz ich ochrona.
 • Obsługa aplikacji mwykonawca.

 

Oferty powinny zawierać:

 • CV,
 • Dane kontaktowe (adres e-mail do korespondencji, numer telefonu).

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych –  tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) prowadzonej przez SMB „Imielin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5.

Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

O dopuszczeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.